Shorashim

ELZBIETA - SHORASHIM (LITURGIE JUIVE 4) - 8 AVRIL :

ELZBIETA - SHORASHIM (LITURGIE JUIVE 3) - 1 AVRIL :

ELZBIETA - SHORASHIM (LITURGIE JUIVE 2) - 25 MARS :

ELZBIETA - SHORASHIM (LITURGIE JUIVE 1) - 18 MARS :

ELZBIETA - SHORASHIM (mystique juive 5) - 11 MARS :

ELZBIETA - SHORASHIM (mystique juive 4) - 4 MARS :

ELZBIETA - SHORASHIM (mystique juive 3) - 25 fevrier :

ELZBIETA -(19 Bible et unite) - 19 :

ELZBIETA Bible et unite. 16 :

ELZBIETA Bible et unite. 15 :

ELZBIETA Bible et unite. 14 :

ELZBIETA Bible et unite. 13 :